Aeston

Verdibaserte skoleutviklingsprogram

30.03.2009

PedSystem AS har revidert og videreutviklet skoleutviklingskonseptene opp mot nye forskrifter. Primærfokus er å nytte oppfølgingssystemene for å øke elevenes læringsutbytte, gjennom innsikt øke lærerens mulighet for riktig tilpasning til enkeltelever og klassen, bruke refleksjon og erfaringslæring på teamnivå, diskutere skolens kjernevirksomhet på avdelingsnivå og gjennom medarbeidersamtalen synliggjøre og dokumentere hvordan det jobbes med elevene, hvilke satsningsområder det jobbes med, samt behov for kompetanseheving i personalet. Samtlige tiltak gjøres for å skape læring og utvikling hos den enkelte elev og for at skolehverdagen skal oppleves meningsfull og spennende for både lærer og elev. Det faglige og pedagogiske arbeidet blir på en enkel måte oppsummert og dokumentert på alle nivåre ved skoleårets slutt.

 

 
DOKUMENTASJON VIA PEDSYSTEMS ULIKE PROGRAMMER
Under følger en oversikt over den dokumentasjonen som skoleeier får som sekundærgevinst dersom lærerne og skolen jobber med de ulike programmer til Pedsystem. Pedsystem ønsker at samtlige tiltak gjøres for å skape læring og utvikling hos den enkelte elev og at skolehverdagen skal oppleves som meningsfull og spennende både for elev og lærer.

Elevnivå
Lærernivå
Lærerteamnivå
Avdelingsnivå
Ledernivå
SEU
Kartlegging av elevens faglige og sosiale muligheter. Utfordringer og muligheter blir belyst.
Karriereplaner.
Utholdenhet i læringsarbeidet.
Elevsamtaler, faglige utviklingssamtaler, skriftlig dialog rundt tilpasning.
Kjennetegn på måloppnåelse, vurderingskriterier som motivasjon for læring.
Refleksjon rundt oppnådd læring etter opplæringsforløp og dokumentasjon på videre planarbeid.
Elevens refleksjon rundt sentrale punkt knyttet til den generelle delen av læreplanen og Prinsipper for opplæringen.
Grunnleggende ferdigheter.
SEU
Læreren får innsikt i den enkelte elevs tanker knyttet til egen læring jevnt gjennom skoleåret.
Læreren kjenner til hva den enkelte elev er fornøyd med, mindre fornøyd med og kan anvende dette som utgangspunkt i sin videre faglige planlegging.
Læreren kan på bakgrunn av individuell kjenneskap utføre klasseledelse med større trygghet og autoritet.
Læreren får en dokumentasjon på hvordan han/hun jobber med synliggjøring av vurderingskriterier som motivasjon for læring.
Læreren skaffer seg en jevnlig dokumentasjon på at den enkelte elev forstår sin karakter og hva som skal til for å øke sitt nivå.
ÅRSOPPLEGG
Lærerteamet skaffer seg en dokumentasjon via referater på at viktige saker knyttet til skolens kjernevirksomhet har vært drøftet i et faglig samarbeidsfora.
Felles forståelse for utfordrende oppgaver gir økt trygghet for den enkelte lærer.
Dokumentasjon på at felles forventninger blir drøftet.
Dokumentasjon på forberedelse og etterarbeid knyttet til lovpålagte elevsamtaler.
Halvårsplaner og spesielle opplæringsforløp legges inn i referatpermen.
LEDELSESMAN
Den enkelte lærer får muligheten til å delta i diskusjoner og refleksjoner rundt skolens kjernevirksomhet jevnt gjennom skoleåret. I referatene fremgår det at viktige saker har vært oppe til diskusjon til riktig tid gjennom skoleåret.
Forberedelse på å gjennomføre gode elevsamtaler og støtte til å gi utviklende fagsamtaler blir dokumentert.
Konsekvenser av uønsket elevatferd og en kollektiv holdning knyttet til møte mellom lærer og elev ligger som referat.
Felles faglige prosjekter på avdelingen ligger dokumentert både som diskusjon og som beslutning.
MEDAR.SAMTALE
Gjennom medarb.samtalen får avdelingsleder dokumentert hvordan det jobbes i den enkelte klasse og med den enkelte elev. Avd leder får innsikt og dokumentasjon på etterutdannings-behov og felles satsningsområder for avdelingen.
Gjennom verktøyet dokumenteres det hvordan leder vil og kan støtte læreren i sitt videre arbeid.
Avd leder får innsikt i hvordan læreren jobber med elevmedvirkning, tilpasset opplæring og hvordan vurdering blir benyttet som motivasjon for læring.
Avd leder får innsikt gjennom elevsamtale-referatene hvordan eleven gjør seg nytte av opplæringstilbudet.

 .

Skoleutviklingssystemene har følgende målsettinger:

  • Å se den enkelte elev
  • Å dokumentere tiltak for å realisere elevens rett til elevmedvirkning
  • Å dokumenter tiltak for å realisere elevens rett til tilpasset opplæring
  • Å anvende vurderingsforskriftene i den pedagogiske hverdag og dokumentere underveisvurdering, elevens egne faglige refleksjoner og elevens kjennskap til kjennetegn på måloppnåelse

Les mer under artikler

Bodil og Bente 

risperdal williamgonzalez.me risperdal
cialis 5 mg cialis tablet cialis nedir
buscopan wirkung buscopan dragees buscopan wirkung
cialis coupon codes edenvalleykent.org free cialis coupons
coupon free prescription drugs coupon coupon for free
cialis coupon cheap cialis cialis walgreen coupon
potenzmittel ohne rezept http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ viagra rezeptfrei apotheke
kamagra 100 onlineseoanalyzer.com kamagra maribor
flagyl plm mattnichols.co.uk flagyl 500 mg
free cialis coupon supermaxsat.com cialis coupon card
vermox sirup vermox vermox prodej
types of abortion pill myhealthreport.ca teenage abortion pill
abortion pill questions albayraq-uae.com abortion pill recovery
price of abortion pill average cost of an abortion pill early abortion pill
free coupon code andreinfo discount printable coupons
viagra helyett peider.dk viagra
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicilline
coupon websites for groceries coupon websites coupons online for free
cialis coupon code blog.lesenka.com prescription drug cards
oral naltrexone what is vivitrol medication ldn and alcohol
ldn for autism injection to stop drinking vivitrex
vivitrol injection cost read implant for drug addiction
mometason zwangerschap mometason nasenspray mometason barn

 
Andre aktuelle saker