Aeston
Verdibaserte skoleutviklingskonsepter

 

VERDIBASERT SKOLEUTVIKLING
 
Pedsystem tilbyr et skoleutviklingskonsept som har følgende målsettinger:
 
1.      Å se den enkelte elev
2.      Å dokumentere tiltak knyttet opp til den enkelte elevs rett til elevmedvirkning
3.      Å dokumentere tiltak for å realisere elevens rett til tilpasset opplæring
4.      Å anvende vurderingsforskriftene i den pedagogiske hverdag og dokumentere underveisvurdering, elevens egne faglige refleksjoner og elevens kjenneskap til kjennetegn på måloppnåelse.
 
 
Pedsystem har en visjon om å tilby skoleutviklingskonsepter som bygger på en kjent og anerkjent pedagogisk hverdag og som løfter opp målsettinger som lærere flest opplever som meningsfylte og selvfølgelige.
Skoleutviklingskonseptene til Pedsystem har den enkelte elevs læring og økte faglige ansvar som sitt hovedmål, mens dokumentasjonen til skoleeier blir en tilleggsgevinst. Alle programmene i Pedsystem har relasjonen som sentral. Tiltakene som iverksettes etterfølges av de samme verdier som lærere flest slutter seg til. Uten at tiltak begrunnes verdimessig og omsettes til en pedagogisk hverdag som er gjenkjennbar, blir tiltak lett instrumentelle og skaper mer frustrasjon og oppgitthet, enn pågangsmot.
 
 
Pedsystem har 4 skoleutviklingskonsepter:
 
1.      Systematisk elevutvikling
2.      Årsopplegg for lærersamarbeid
3.      Ledelsesmanual
4.      Medarbeidersamtale
 
 
 
Alle programmene til Pedsystem har den enkelte elevs faglige og menneskelige utvikling i fokus. Dokumentasjonen er primært for å utfordre den enkelte elev på ansvar inn i egen læring og utvikling og fungerer sekundært som dokumentasjon mot skoleeier.
Pedagogisk dokumentasjon slik det legges opp til gjennom de ulike programmer i Pedsystem har som mål å fremme de 4 målsettinger som er nevnt tidligere i dette dokumentet. Lærere som yrkesgruppe har et stort ønske om å medvirke til at elever får til det de ønsker, nemlig å benytte tiden i videregående skole til læring og utvikling.
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEMATISK ELEVUTVIKLING
Ved å anvende Systematisk elevutvikling i møte med den enkelte elev oppnår eleven følgende:
 
I møte med kontaktlærer blir eleven utfordret på:
I skolestarten:
 • Faglige og sosiale refleksjoner knyttet til oppstart av skoleåret
 • Karriereplaner
 • Fag eleven gleder seg til/gruer seg til
 • Tanker eleven har til egen utholdenhet i skolearbeidet
 • Forventninger til seg selv og fra skolen
 
Etter 6 uker:
 • Oppsummering av arbeidsinnsats og forståelse i fagene frem til nå
 • Det sosiale miljøet og trivsel
 • Behov for tilpasning
 • Behov for faglige utviklingssamtaler
 • Kjennetegn på måloppnåelse
 
Oktober/november:
Den lovpålagte elevsamtalen der eleven utfordres på:
 • Grunnleggende punkter fra Den generelle delen av læreplanen
 • Grunnleggende punkter fra Prinsipper for opplæringen
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Ordensreglement
 • Trivsel og sosialt miljø
 • Egen refleksjon knyttet til måloppnåelse og mål for det enkelte fag, samt planer for videre innsats i det enkelte fag
 • Behov for faglig utviklingssamtale
 • Behov for tilpasset opplæring
 
Januar:
Terminskifte:
 • Måloppnåelse 1. termin og planer for videre jobbing
 • Trivsel
 • Karriereplanlegging
 • Behov for faglig utviklingssamtale
 
Mars:
 Den lovpålagte elevsamtalen der eleven utfordres på:
 • Grunnleggende punkter fra Den generelle delen av læreplanen
 • Grunnleggende punkter fra Prinsipper for opplæringen
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Ordensreglement
 • Trivsel og sosialt miljø
 • Egen refleksjon knyttet til måloppnåelse og mål for det enkelte fag, samt planer for videre innsats i det enkelte fag
 • Behov for faglig utviklingssamtale
 • Behov for tilpasset opplæring
 
Mai:
 • Innsats mot eksamen
 • Behov for faglig utviklingssamtale
 
 
Juni
Med utgangspunkt i elevens egenskrevet læringshistorie bekrefter eller avkrefter eleven følgende 4 målsettinger:
 1. Om eleven har opplevd seg sett
 2. Om eleven har fått god anledning til elevmedvirkning
 3. Om eleven har fått brukt sin rett til tilpasset opplæring
 4. Om eleven har fått innsikt i hva som kreves for å oppnå de ulike karakterer og om vurdering har vært stimulerende for læring.
 
Selve læringshistorien er elevens eget eie, mens siste dokument er skolens eie.
 
 
I møte med faglærer blir eleven utfordret på følgende:
Oppstart:
 • Reflektere rundt egne læringsveier i faget og si noe om sine behov for tilpasning i det aktuelle faget
 • Melde inn dersom eleven har behov for faglig samtale
 
 
Oktober/november
 • Krysse av på et skaleringsskjema om egen innstas, måloppnåelse og fornøydhet i faget
 • Melde inn behov for faglig utviklingssamtale
 • Elevens egenvurdering i etterkant av et undervisningsforløp
 • Synliggjøring av kjennetegn på måloppnåelse i faget og anvendelse av vurderingskriterier gjennom et undervisningsforløp.
 
 Januar:
 • Måloppnåelse i faget og videre planer for arbeid i faget
 • Synliggjøring av kjennetegn på måloppnåelse i faget og anvendelse av vurderingskriterier gjennom et undervisningsforløp
 • Elevens egenvurdering i etterkant av et undervisningsforløp
 
Mars
 • Krysse av på et skaleringsskjema om egen innstas, måloppnåelse og fornøydhet i faget
 • Melde inn behov for faglig utviklingssamtale
 • Synliggjøring av kjennetegn på måloppnåelse i faget og anvendelse av vurderingskriterier gjennom et undervisningsforløp
 • Elevens egenvurdering i etterkant av et undervisningsforløp.
 
 
 
April/mai:
 • Metodisk opplegg for faglig repetisjon og fremme elevens ansvar for egen innsats frem mot eksamen.
 
 
Systematisk elevutvikling gir læreren innsikt i hvordan den enkelte elev opplever skolens opplæringstilbud til enhver tid og gir samtidig læreren innsikt i hvordan elevene tenker om hennes/hans undervisning. Elevenes læringshistorie gir både elev og lærer rom for refleksjon.
 
 
 
 
 
 
ÅRSOPPLEGG FOR LÆRERSAMARBEID
 
I et ferdig, men fleksibelt program, fokuseres tiltakene som faglærer og kontaktlærer iverksetter i møte med elevene videre inn i lærerteamet.
Det er i utgangspunktet laget 2 sakslister pr måned.
 
 
Saker på lærerteam i skolestarten vil da kunne være:
 • Hvordan opplevde elevene skolestartprogrammet som et utgangspunkt for faglig læring?
 • Hvordan medvirket skolestarten for å sette kultur for læring og synliggjøre skolens krav og forventninger?
 • Hvem elever trenger hva?
 • Hvem lærer skal ta ansvar for hva?
 • Hvordan fungerte et av skolestartens konkrete undervisningsforløp?
 
 
Sakslistene er ferdig utformet, men kan endres. Sakslistene tar opp i seg skoleårets saker til riktig tid og utfordrer lærerteamet på målsettingene gjennom hele skoleåret:
 1. Å se den enkelte elev
 2. Å gi elevmedvirkning
 3. Å dokumentere den tilpassede opplæringen
 4. Å dokumentere underveisvurdering, med og uten karakter, samt synliggjøring av kjennetegn på måloppnåelse.
 
 
Årsopplegg for lærersamarbeid har som hensikt å utvikle en lærende kultur og åpne opp for refleksjon på lærernivå om kvalitet på opplæringstilbudet. Årsopplegg for lærere gir rom for åpenhet rundt skolens kjernevirksomhet og god praksis kan deles.
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDELSESMANUAL
 
I et ferdig, men fleksibelt program, fokuseres tiltakene som faglærer, kontaktlærer og lærerteamet iverksetter i møte med elevene videre inn på avdelingsnivå.
Sakene er mer prinsipielle enn på teamnivå, men har kjernevirksomheten i fokus. Målet er at riktige saker blir diskutert og fattet vedtak rundt til riktig tid gjennom skoleåret.
 
Et av målene med ledelsesmanualen er å medvirke til at lærerne på avdelingsnivå skal utvikle en lærende organisasjonskultur, der erfaringslæring står i sentrum. Gode tiltak deles og utfordringer diskuteres.
 
Ledelsesmanualen kan også støtte avdelingsleder i å fremstå som troverdig pedagogisk leder og gi rom for faglig dyktige lærere til å dele sine erfaringer med sine kollegaer. 
Sakslistene tar opp i seg skoleårets saker til riktig tid og utfordrer avdelingen på de samme målsettingene som de øvrige programmene gjennom hele skoleåret:
1        Å se den enkelte elev
2        Å gi elevmedvirkning
3        Å dokumentere den tilpassede opplæringen
4        Å dokumentere underveisvurdering, med og uten karakter, samt synliggjøring av kjennetegn på måloppnåelse.
 
Ledelsesmanualen er et verktøy som setter fokus på kvalitet i kombinasjon med refleksjon. Avdelingsleder kan gjennom referater få et godt innblikk i skolens kjernevirksomhet gjennom et skoleår og kan enkelt gi en oppsummering rundt hvordan avdelingen jobber innenfor de nevnte 4 målsettinger.
 
 
 
 
MEDARBEIDERSAMTALEN
 
Medarbeidersamtalen har de samme verdiene som de øvrige programmene og også her er relasjonen sentral. Medarbeidersamtalen fokuserer lærerens arbeid i møte med klassene og enkeltelever og gir læreren mulighet for å vise hvordan han/hun jobber med å sette i gang og kvalitetssikre de faglige prosessene og hvordan dette blir dokumentert gjennom elevenes egne læringshistorier.
 
Medarbeidersamtalen fokuserer følgende:
 • Lærerens faglige arbeid i møte med enkeltelever og med klasser. Resultater, gleder og bekymringer.
 • Læreren som klassens leder. Muligheter og utfordringer.
 • Lærerens behov for avdeligsleders støtte og hjelp.
 • Lærerens behov for faglig og pedagogisk kompetanseheving.
 • Lærerens tanker om avdelingens behov for ny kompetanse.
 • Lærerens tanker om veien videre og seg selv som bidragsyter.
 
Medarbeidersamtalen gir avdelingsleder innsikt i hvordan den enkelte lærer jobber med de ulike sider av opplæringen og kan gjennom å anvende elevenes læringshistorier som bakgrunnsdokumenter ikke bare anta kvalitet i skolehverdagen, men henvise til elevenes egne svar.
Avdelingsleder får også en samlet oversikt over hvilke områder som må fokuseres i tiden som kommer og hvordan avdelingsleder kan spille en viktig og sentral rolle som pedagogisk leder og støttespiller.
 
DOKUMENTASJON VIA PEDSYSTEMS ULIKE PROGRAMMER
Under følger en oversikt over den dokumentasjonen som skoleeier får som sekundærgevinst dersom lærerne og skolen jobber med de ulike programmer til Pedsystem. Pedsystem ønsker at samtlige tiltak gjøres for å skape læring og utvikling hos den enkelte elev og at skolehverdagen skal oppleves som meningsfull og spennende både for elev og lærer.

Elevnivå
Lærernivå
Lærerteamnivå
Avdelingsnivå
Ledernivå
SEU
Kartlegging av elevens faglige og sosiale muligheter. Utfordringer og muligheter blir belyst.
Karriereplaner.
Utholdenhet i læringsarbeidet.
Elevsamtaler, faglige utviklingssamtaler, skriftlig dialog rundt tilpasning.
Kjennetegn på måloppnåelse, vurderingskriterier som motivasjon for læring.
Refleksjon rundt oppnådd læring etter opplæringsforløp og dokumentasjon på videre planarbeid.
Elevens refleksjon rundt sentrale punkt knyttet til den generelle delen av læreplanen og Prinsipper for opplæringen.
Grunnleggende ferdigheter.
SEU
Læreren får innsikt i den enkelte elevs tanker knyttet til egen læring jevnt gjennom skoleåret.
Læreren kjenner til hva den enkelte elev er fornøyd med, mindre fornøyd med og kan anvende dette som utgangspunkt i sin videre faglige planlegging.
Læreren kan på bakgrunn av individuell kjenneskap utføre klasseledelse med større trygghet og autoritet.
Læreren får en dokumentasjon på hvordan han/hun jobber med synliggjøring av vurderingskriterier som motivasjon for læring.
Læreren skaffer seg en jevnlig dokumentasjon på at den enkelte elev forstår sin karakter og hva som skal til for å øke sitt nivå.
ÅRSOPPLEGG
Lærerteamet skaffer seg en dokumentasjon via referater på at viktige saker knyttet til skolens kjernevirksomhet har vært drøftet i et faglig samarbeidsfora.
Felles forståelse for utfordrende oppgaver gir økt trygghet for den enkelte lærer.
Dokumentasjon på at felles forventninger blir drøftet.
Dokumentasjon på forberedelse og etterarbeid knyttet til lovpålagte elevsamtaler.
Halvårsplaner og spesielle opplæringsforløp legges inn i referatpermen.
LEDELSESMAN
Den enkelte lærer får muligheten til å delta i diskusjoner og refleksjoner rundt skolens kjernevirksomhet jevnt gjennom skoleåret. I referatene fremgår det at viktige saker har vært oppe til diskusjon til riktig tid gjennom skoleåret.
Forberedelse på å gjennomføre gode elevsamtaler og støtte til å gi utviklende fagsamtaler blir dokumentert.
Konsekvenser av uønsket elevatferd og en kollektiv holdning knyttet til møte mellom lærer og elev ligger som referat.
Felles faglige prosjekter på avdelingen ligger dokumentert både som diskusjon og som beslutning.
MEDAR.SAMTALE
Gjennom medarb.samtalen får avdelingsleder dokumentert hvordan det jobbes i den enkelte klasse og med den enkelte elev. Avd leder får innsikt og dokumentasjon på etterutdannings-behov og felles satsningsområder for avdelingen.
Gjennom verktøyet dokumenteres det hvordan leder vil og kan støtte læreren i sitt videre arbeid.
Avd leder får innsikt i hvordan læreren jobber med elevmedvirkning, tilpasset opplæring og hvordan vurdering blir benyttet som motivasjon for læring.
Avd leder får innsikt gjennom elevsamtale-referatene hvordan eleven gjør seg nytte av opplæringstilbudet.

 
 
 
Pedsystem kan tilby følgende tjenester:
 
Kurs for lærere:
Bruk av nettpakken Systematisk elevutvikling
Bruk av nettpakken Årsopplegg for lærersamarbeid
Elevsamtalen
Etikk i lærerens hverdag
Fagsamtalen/utviklingssamtalen
Relasjonskompetanse
Klasseledelse
Vurderingsforskriftene og metodiske opplegg for at vurdering kan motivere for læring
Læreplananalyse
Tilpasset opplæring
 
Kursene kan holdes på skolenivå eller på avdelingsnivå.
Kursene kan avholdes som konferanser over 1 – 2 dager, som gjentatte halvdagskurs med progresjon eller som en oppfølging av skoler over en lengre tidsperiode.
Veiledning av enkeltlærere og av lærerteam
 
 
 
Kurs for ledere:
Bruk av ledelsesmanualen
Bruk av Medarbeidersamtalen
Relasjonskompetanse og spørrekyndighet i gjennomføring av medarbeidersamtalen og den daglige oppfølging av lærere.
Veiledning av ledere
 
 
levitra 5 mg levitra yorumlar levitra
amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin
cialis free sample coupons new prescription coupon prescription coupon
new prescription coupon new prescription coupons cialis coupons online
renovar cnh outbackuav.com renovar passaporte
duphaston tablete kako se piju duphaston tablete duphaston tablete
prescription discount coupon lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
coupon free amazonschools.com coupon for free
free abortion pill achrom.be early abortion pill
loratadine high loratadine generic loratadine
cialis coupons from manufacturer discount coupon for cialis coupon for prescription
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 1000 mg
home abortion pill abortion pill alternatives abortion pill cost
amoxicillin-rnp achi-kochi.com amoxicillin 500 mg
viagra koupit viagra wiki viagra
prescription coupon coupon cialis free cialis samples coupon
cialis discounts coupons prescription coupon cialis prescription coupon
free abortion pill alessiariflesso.com alternatives to abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin 500 mg amoxicillin nedir
clomid cycle clomid clomid testosterone
how to get an abortion pill abortion pills cost abortion pill complications
against abortion pill cost for an abortion abortion pill is murder
how to get an abortion pill facts on abortion pill abortion clinics in houston tx
national abortion federation capturelifeimages.com abortions in chicago
naltrexone low dose fibromyalgia open naltrexone opioid
what is naltrexone used to treat is naltrexone addictive low dose naltrexone psoriatic arthritis
implant to stop drug addiction how long does ldn take to work what is ldn medicine
naltrexone alternatives nalpraxone naltrexone works by
monthly injection for opiate addiction link buy low dose naltrexone
oral naltrexone what is vivitrol medication ldn and alcohol
revia prescribing information naltrexone prescribing information naltrexone stories