Aeston
Vil gi lærerne visjonen tilbake

Tekst: Liv Skjelbred
Skolefokus nr.15 2001
 
 
Timen er begynt. En tyggegummityggende elev med discman i handa braser inn i klasserommet og utbryter:- Å jøss, ingen har sagt at vi skulle være her! Læreren ber eleven ta ut øreproppene og finne fram noe å notere i. Elevene tar fram dagboka og noterer. En diskusjon følger om dagboka er det rette stedet for fagnotater.

Læreren henvender seg til klassen og prøver å fortsette undervisningen. Eleven tar fram mobiltelefonen. Læreren ber eleven legge den bort.
     - Jeg skal bare sende en melding til min mor, det må jeg da få lov til, svarer eleven som irritert forsvinner ut døra. Det er Bente Vetland Thorkildsen og Bodil Dale Stormyr, lærere ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, som framfører scenen som rollespill for kollegaer ved Strømmen videregående skole ved Skolefokus tilstede.
     Rollespill er et forsøk på å framstille en komprimert utgave av den sunne, normale eleven på en humoristisk måte.
     - De er fornøyd med fritida. De har det bra, men kan ofte forstyrre i timen med ubetenksom oppførsel som sliter og irriterer læreren gjennom et skoleår, sier Thorkildsen og Stormyr. Tilhørerne nikker gjenkjennende. Dette har de fleste opplevd.
     Dersom læreren kjenner elevene i klassen og vet hvordan han kommuniserer med dem både faglig og personlig, er sjansen stor for å lykkes som lærer. Det er ut fra denne erkjennelsen at Thorkildsen og Stormyr har utarbeidet sin pedagogiske metode "Systematisk elevutvikling", et to dagers kurs hvor hver hver deltaker får en arbeidsperm bestående av tre deler: Teorigrunnlag for metoden, skolestartprogram og siste del som retter seg mot elevoppfølging gjennom hele skoleåret. Metoden spredde seg via jungeltelegrafen og lærerne får nå henvendelser fra skoler over hele landet om å holde kurs.

Dyktige pedagoger viktige i samfunnet
     - Vi ønsker at alle lærere skal få troen på å få det til i klasserommet og få tilbake visjonene som de hadde da de var nyutdannede. Det bygger stort sett på kjent kunnskap, men systematisert på en ny måte. Det er engen revolusjon, men grunnkunnskap tilpasset skolehverdagen.
     - Metoden kom de to fram til da de selv som erfarne lærere fikk en elev med store problemer i klassen og som krevde en ekstraordinær oppfølging. Metoden er systematisk i form, og hensikten er å få eleven til å fungere optimalt både faglig og personlig. Erfaring har vist at systematisk oppfølging av hver enkelt elev har ført til effektiv undervisning for hele klassen.
     - Utdanning er ikke livsvarig kvalitetsstempel, fortsetter Thorkildsen. - For læreren er det viktig også å jobbe med seg selv. Gjennom å lykkes i klasserommet kan vi heve vår egen status og arbeidsglede. Dersom vi arbeider med å utvikle dyktighet som pedagogiske ledere, kan vi spille en sentral rolle i samfunnet. I tillegg til faglig kompetanse handler det også om yrkesetisk kompetanse. Er læreren glad i sine elever, er han på parti med elevene? Det vises ved at man ser eleven der han er, ikke der en ønsker at han var. Det betyr ikke at eleven får gjøre som han vil. Vi må alltid kreve endring, for eleven må ha noe å strekke seg etter, også den faglig flinke eleven.

Fokuserer på elevers muligheter
     - I møte med en variert elevgruppe i videregående skole ble det viktig å se ansvarsoppgaver som ligger til lærerrollen og hvilke ansvarsoppgaver som ligger til elevrollen. Metoden er ressursorientert og fokuserer på elevers muligheter både faglig og personlig. Vårt utgangspunkt er at alle elever ønsker og vil et godt liv for seg selv. Signalene som sendes ut til elevene må derfor være bygget på anerkjennelse og tillit. Det er viktig for alle elever å føle seg god nok. Hvis vi som lærere har et profesjonelt grep rundt klasseledelse og bygger på respekt og tillit, opplever vi gradvis at eleven ønsker å samarbeide konstruktivt i elevsamtalen. Når eleven møtes med respekt og anerkjennelse, åpner dette for refleksjon rundt elevens faglige muligheter.     
      Dersom læreren jobber systematisk med elevoppfølging gjennom skoleåret, er det arbeidsbesparende. Det er viktig å finne elevens ståsted.
     For læreren er refleksjon og begrunnelse for de handlingene han gjør i klasserommet grunnleggende. Når en som lærer er bevisst hva en står for i møte med elevene, vil handlingsmønsteret i klasserommet i større grad styres av faglighet og langsiktig tenkning. Motsatt er raskeste vei til utbrenthet å jobbe uten mål, sier de to.
     Allerede i den første bli kjent-fasen i en ny klasse må grunnlaget legges for å bygge opp et tillitsforhold til elevene, framholder Stormyr. Som et verktøy har de utarbeidet et skolestartprogram som konkret opp lærerens og klassens program fra dag til dag. For å systematisere kunnskaper om eleven tidligst mulig i skoleåret, har de også utarbeidet kartleggingsskjemaer for hver enkelt elev. Den gir læreren en oversikt over hva eleven kan, hva han har arbeidet med og sikre progresjon og fremdrift.
     Vi har sett av denne metoden er effektiv i forhold til alle elevgruppene – både de flinke, middelhavsseilerne og de svake. Det å utfordre middelhavsseileren til å bruke ressursene sine er noe av det gledeligste ved metoden, sier Thorkildsen.

Forankret i humanismen
     De to lærerne understreker at det humanistiske menneskesyn ligger til grunn for den pedagogiske metoden. Når Guttorm Fløystad, Nils Arne Eggen, Inge Eidsvåg, Trygve Bergem og Terje Ogden er blant de som står oppført på kursets litteraturliste, sier det noe om forbildene.
     Læreren er modell i dannelse og respekt for andre. Elever som føler seg krenket, kan bli usikre, likegyldige, aggressive, skulke og få hevnlyst. Krenkelse fører ikke til samarbeid, men til motstand. Det er viktig at eleven opplever at læreren har tro på at eleven skal få det til, også når læreren må korrigere eleven i timen. Det er viktig at det er plass til humor i timen. Det er fort gjort å blande humor og ironi. Ironi binder mennesker, humor frigjør. Nøkkkelordet er tillit. Har de tillit? Ingen vil tenke høyt og ta imot veiledning av et menneske de ikke har tillit til. Er det noe som ødelegger tilliten, så er det spydighet.
     Vårt ansvar som lærere er å presentere faget så spennende at elever blir trukket med. Når vi som lærere opplever at skolen tar inn mange svake elever som ikke mestrer faget, hva skjer da med lærerens selvfølelse? Vi har noe flinkt over oss som gjør at elever som møter oss lett føler seg underlegne og truet. Systematisk elevutvikling er blitt det verktøyet som gjør at vi vet hva vi gjør og hvordan vi skal få det til.

"Det er urettferdig å være lærer"
     Hvem er ansvarlig for den uønskede atferden den enkelte elev står for i skolen? Eleven selv? Foreldrene som ikke har lykkes i å oppdra? Eller sier av at det er vi som lærere som er ansvarlige? Provoserer vi frem uønsket atferd? Eller er det Gudmund Hernes` feil? Vær helt sikker på at eleven snart avdekker svarene våre. Eleven går hjem allerede etter første skoledag og forteller hva slags lærere vi er, før de får vite noe om vår faglige bakgrunn. Gjennom vår blotte holdning er vi med på å signalisere om klasserommet er en kamparena eller en samarbeidsarena. Den eleven som velger en overlevelsesstrategi som går ut på å være frekk, trenger enda mer at vi opptrer respektfullt. Det er urettferdig å være lærer. Det er ikke en gang sikkert at vi ser fruktene av jobben vår neste skoleår.
     Sympati og antipati hører privatlivet til. Gjennom kartlegging av elevens faglige og personlige forutsetninger ser vi elevene tydeligere. Dokumentasjonen avdekker en kultur, både for lærer og elev, samtidig som det nyskaper en kultur som er effektiv for læring. Gjennom å dokumentere arbeidet med elevens faglige og personlige utvikling, vil læreren oppleve økt nærhet til eleven, parallelt med at økt følelsesmessig distanse gjør læreren bedre i stand til å være profesjonell yrkesutøver, sier Stormyr og Thorkildsen.

Til toppen av siden
 

celebrex en paracetamol open celebrex
cialis free sample coupons cialis coupon codes prescription coupon
new prescription coupon new prescription coupons cialis coupons online
viagra naturel viagra femme viagra prix
free abortion pill achrom.be early abortion pill
loratadine high loratadine overdose loratadine
the abortion pill cost aspiration abortion types of abortion pill
pro abortion aictmkulahospital.org free abortion pill
cialis prescription coupon free cialis samples coupon cialis manufacturer coupon 2016
addyi wikipedia addiyar newspaper addyi wikipedia
feldene flas mcmurray.biz feldene flash
free abortion pill abortion pill is murder alternatives to abortion pill
cialis coupon code prescription coupons coupons for prescription drugs
price of abortion pill amazonschools.com early abortion pill
acetazolamide acetazolamide acetazolamide
free abortions activeslo.com second trimester abortion
clomid proviron pct gedave.ro clomid proviron
questions about abortion abortion 12 weeks abortion clinics in denver
difference between naltrexone and naloxone naltrexone 50 naltrexone with alcohol
what is vivitrol ldn thyroid opiate implant blocker
naltrexone medication what is vivitrol medication purchase naltrexone
vivitrol injection cost go implant for drug addiction